Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

 

Naziv operacije: Posodobitev organiziranosti, sistemizacije dela in plačnega sistema

Kratica operacije: POSP

 

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Procesne izboljšave v operaciji Posodobitev organiziranosti, sistemizacije dela in plačnega sistema bodo v okviru kadrovske, finančne, proizvodnje funkcije ter vodenja zahtevale naslednje izboljšave.

 

Kadrovska funkcija

Pomembno nam je, da zastavimo sistematizacijo dela in delovnih mest zaposlenih ter preuredimo procese v podjetju za nadgradnjo poslovanja. Pri tem bo imel velik vpliv tudi Pravilnik o organiziranosti podjetja ter kadrovska funkcija podjetja. Nadaljnji razvoj temelji na vse večji profesionalizaciji dela, optimalnimi preureditvami procesov ter korektnem izvajanju le teh.

 

Proizvodnja funkcija

Operativni del podjetja oz. proizvodnja bo nadgrajena na podlagi organizacijske strukture. Ta bo s ključnimi nalogami organizacijskih enot oz. procesov uredila in učinkoviteje prenovila delovne procese, opredelila odgovornosti ter urejala usposabljanja zaposlenih s sistematizacijo delovnih mest. Ta je potrebna tudi zaradi objektivnega vrednotenja, zahtevnosti ter odgovornosti pri delu. Vključno s tem bo imela pomemben vpliv na delo (centralna priprava hrane), kot tudi na optimalno uporabo sredstev pri delu.

 

Finančna funkcija

Zaradi hitre rasti podjetja v začetnih fazah poslovanja nismo imeli strukturiranega plačnega sistema. Zaradi razvoja in rasti podjetja se pojavlja potreba po izdelavi plačnega sistema z vrednotenjem zahtevnosti delovnih mest, določanjem osnovnih plač in nadaljnji izdelavi variabilnega dela za urejanje spodbudnega nagrajevanja zaposlenih. Plačni sistem bo predvidoma povezan s sestavinami sistemizacije dela (strokovna usposobljenost, funkcionalna znanja, delovne izkušnje, odgovornosti, napori pri delu in manj težji pogoji pri opravljanju dela). Z zagotavljanjem objektivnosti bomo poskrbeli z izdelavo prilagojene Metode za sistemiziranje (in vrednotenje) dela.

 

Vodenje in upravljanje

Aktivnosti vodenja in upravljanja bodo preurejena z decentralizacijo vodenja in pooblaščanjem zaposlenih. Namreč s temi nameravamo izboljšati operativno delo, dnevno komunikacijo, okrepiti vodenje in posodobitev procesov, ki vplivajo na poslovanje podjetja. Z usposabljanji vodstva nameravamo izboljšati do sedaj pomanjkljivo profesionalnost in kakovost poslovanja ter korektno upravljanje poslovnih procesov.

 

S svetovanjem v operaciji bomo zagotovili lažji prehod podjetja v razvitejšo fazo poslovanja, v kateri bodo strateški razvojni cilji dosegljivi z manjšo porabo notranjih virov. Bolj razvita organizacijska podlaga bo omogočila doseganje ciljev kot so: novo zaposlovanje, urejen sistem odgovornosti, organizacijski predpisi, projektna dela, timska dela in predvsem artikuliranje vloge vodij ter decentralizacija pooblastil za stroškovno učinkovito poslovanje.

 

 

Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Rezultati operacije:

Podjetje se na osnovi zdrave organske rasti širi in raste. Poslovanje temeljnih dejavnosti podjetja se izvaja na dodatnih lokacijah, kar bo pripomoglo k ekonomski rasti, izpolnjevanju poslanstva podjetja in dodatnem zaposlovanju. Zaradi tega je primerno posodobiti organizacijsko strukturo, poslovne procese, začeti uvajati posamezne elemente kakovosti poslovanja. Z izboljšanjem in prenovo poslovnih procesov bomo vplivali na optimizacijo delovanja podjetja, vitka organizacijska struktura pa bo pripomogla tudi k racionalni izrabi finančnih in drugih virov podjetja. Z zasnovo učinkovitih poslovnih procesov, posodobljeno sistemizacijo dela in novim plačnim sistemom bomo dosegli okrepitev vloge vodij, izvedli decentralizacijo pooblastil in vzpostavili pogoje za urejeno delovno okolje zaposlenih.

 

Z izboljšavami poslovnih procesov se bo notranja urejenost odrazila tudi na kakovosti notranjih poslovnih procesov, kakovosti storitev in kakovosti rezultatov podjetja. Nova organiziranost bo podprla strateško usmeritev v kakovost celotnega poslovanja in izboljšanje storitev za zunanje stranke. Sistemsko urejeno interno delovanje bo tako prispevalo k splošnem povečanju konkurenčnosti podjetja.